1. DE LA FUENTE B.V., is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. DE LA FUENTE ADVOCATEN, hierna ook te noemen “DLF” is een handelsnaam van De la Fuente B.V. Het bezoekadres van DLF is aan de Van Vollenhovenstraat 15a te (3016 BE) Rotterdam, het postadres luidt: Postbus 23449, 3001 KK, Rotterdam. Het KvK nummer van DLF is 24487807. Het bankrekeningnummer van DLF is 47.09.16.206. Het BTW nummer van DLF is 822088381B01.

2. DLF is een advocatenkantoor waarbij verschillende advocaten/juristen werkzaam zijn. De overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt via de behandelende jurist/advocaat uitsluitend gesloten met DLF. Op geen enkele wijze ontstaat er een rechtsverhouding tussen de jurist/advocaat in persoon, andere rechtspersonen of de overige medewerkers van DLF en de opdrachtgever.

3. De kosten voor de diensten, die de advocaten/juristen die werkzaam zijn bij DLF, verrichten, worden berekend aan de hand van het uurtarief dat de betreffende jurist/advocaat voor de betreffende zaak hanteert, te vermeerderen met de BTW (indien van toepassing) en de kosten die de jurist/advocaat voor de opdrachtgever dient te voldoen, zoals onder meer – doch niet uitsluitend – griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor de inschakeling van overige derden, uittrekselkosten en kantoorkosten. In de opdrachtbevestiging die de behandelende jurist/advocaat toezendt aan de opdrachtgever worden de afspraken over de honorering in het specifieke geval, nader omschreven.

4. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DLF. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Iedere aansprakelijkheid van DLF en/of haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit de hoofde van de door DLF afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Inzage in de polis kan desgevraagd door cliënten worden verkregen op het kantoor van DLF. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van DLF beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per opdracht of, indien het door de behandelende jurist/advocaat voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van € 12.000.

6. De behandelende jurist/advocaat van DLF zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk overleggen met de desbetreffende cliënt, en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De behandelende jurist/advocaat van DLF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

7. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van DLF, geeft op voorhand aan DLF c.q. degene die deze diensten verleent, de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door andere medewerkers van DLF dan wel de direct betrokken jurist/advocaat nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de behartiging van de zaak dan wel het relatiebeheer van DLF, ter kennis van die anderen te brengen.

8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die niet als jurist/advocaat voor DLF werkzaam zijn.

10. Op alle werkzaamheden verricht door advocaten alsmede niet-juristen werkzaam bij DLF is de klachtenprocedure van toepassing. Klachten moeten binnen zes maanden nadat het betreffende feit zich heeft voorgedaan dan wel bij de opdrachtgever ter kennis is gekomen, schriftelijk worden ingediend. Na deze termijn vervalt het recht om te klagen.

11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DLF, is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen, met uitzondering van geschillen die via de klachtenprocedure worden behandeld, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

12. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook, jegens (één der medewerkers van) DLF in verband met door de medewerkers van DLF verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Spaanse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst prevaleren en bindend zijn.